- Strona główna » Zabezpieczenie alimentów w postępowaniu o rozwód

Zabezpieczenie alimentów w postępowaniu o rozwód

Opieka naprzemienna nad dziećmi po rozwodzie

radca prawnyCzęsto czytam, głównie w internecie, pretensje na pracę sądów związane z czasem oczekiwania na rozpatrzenie zabezpieczenia alimentów w postępowaniu o rozwód. Strony postępowań sądowych zapominają jednak, też dość często, że możliwe jest wcześniejsze zabezpieczenie tak ważnego roszczenia jak alimenty.

 

 

Podstawa zabezpieczeń alimentów

Podstawą zabezpieczenia wszystkich roszczeń jest art. 730 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, jednakże dla świadczeń alimentacyjnych warto pamiętać o brzmieniu art. 753  § 1 kpc

“W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.” .

Opieka naprzemienna nad dziećmi po rozwodzie, zabezpieczenie alimentów

Jak powinien być opisany wniosek o zabezpieczenie alimentów?

radca prawnyWniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być jasno wyrażony w pozwie złożonym w sądzie. Powód często zapomina, że czas oczekiwania na rozprawę sądową jest dość długi, zatem bez wniosku o zabezpieczenie roszczenia późniejsza egzekucja może okazać się mało skuteczna.

Ojciec zarabiający około dwóch tysięcy złotych, któremu sąd zasądzi następnie uiszczania tysiąca złotych alimentów, z datą wsteczną od dnia złożenia pozwu (na przykład sprzed osiemnastu miesięcy), nie jest w stanie regulować zarówno obecnych jak i zaległych alimentów. Stąd można wręcz napisać, że zabezpieczenie alimentacyjne, które jest wyjątkowym zabezpieczeniem w postępowaniu cywilnym, bo dąży w praktyce do realizacji roszczenia, chroni również Pozwanego (Dłużnika).

opieka nad dzieckiem po rozwodzie, zabezpieczenie alimentów

Czy przy zabezpieczeniu alimentów konieczna jest rozprawa sądowa?

radca prawnyDo zabezpieczenia alimentów, w postępowaniu o same alimenty, które toczy się (bez względu na wysokość żądanych alimentów przed właściwym dla miejsca zamieszkania Uprawnionego (upraszczając Dziecka), jak i o rozwód (czy rzadziej o separację) dochodzi zazwyczaj bez przeprowadzenia rozprawy.

Sąd zabezpiecza alimenty na posiedzeniu niejawnym, a strony postępowania (ewentualnie ich pełnomocnicy), otrzymują wyłącznie postanowienia o zabezpieczeniu. Na takie postanowienie można się zażalić w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania go wraz z uzasadnieniem do właściwego sądu II instancji. W przypadku ogłoszenie postanowienia o zabezpieczeniu na rozprawie, taka sytuacja zdarza się w praktyce wyłącznie w sytuacji, gdy skład orzekający nie otrzymał wystarczającej liczby dokumentów dotyczących świadczenia alimentacyjnego bądź, gdy między Rodzicami jest spór o opiekę nad Dzieckiem, i tę trzeba zabezpieczyć na okres postępowania rozwodowego,  należy złożyć wniosek o jego uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia orzeczenia

“Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów wydane na rozprawie liczy się – jeżeli strona nie zażądała doręczenia postanowienia – od dnia jego ogłoszenia (art. 394 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.)” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2017 r. sygn.  III CZP 115/16 ).

W przypadku spraw o same alimenty zażalenie składa się do sądu okręgowego, nadrzędnego nad orzekającym rejonowym, a w przypadku rozwodu do sądu apelacyjnego. Zażalenie wnosi się oczywiście za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie.

opieka naprzemienna nad dzieckiem, zabezpieczenie alimentów

Czy pełnomocnik powinien nałożyć klauzulę wykonalności przy zabezpieczeniu alimentów?

radca prawnyPostanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne i powinno być zaopatrzone w klauzulę wykonalności już przy doręczeniu do Przedstawiciela Uprawnionego (Dziecka), bądź jego pełnomocnika (radcy prawnego bądź adwokata).

Z tak opatrzonym w klauzulę postanowieniem  możemy udać się od razu do komornika w celu wszczęcia postępowania komorniczego. Oczywiście może się zdarzyć, że Pozwany (Dłużnik) samodzielnie będzie płacił alimenty, bez postępowania komorniczego. Stąd warto wstrzymać się z wnioskiem do komornika do upływu płatności przynajmniej pierwszej raty alimentów. Szczególnie, że dopóki Pozwany nie jest w “opóźnieniu” z płatnością alimentów to nie ma przesłanek do egzekucji.

opieka nad dzieckiem rzadko przypada ojcu

radca prawnyW przypadku Pozwanego (Dłużnika) warto pamiętać, że postanowienie o zabezpieczeniu alimentów nie jest rozwiązaniem na cały, długi proces rozwodowy. Postępowania w sprawach o rozwód trwają czasami dwa lata. W tym czasie Dłużnik może stracić pracę, może także uzyskać awans. Strony postępowania mogą składać wniosku o zmianę, a nawet uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu.