- Strona główna » Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Opieka naprzemienna rodziców jest prawem dziecka.

Rodzic nie sprawujący opieki (także naprzemiennej), a nawet nie ojciec bądź matka, a dziadek czy babcia, mogą wnieść o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Podstawą prawną wniosku jest artykuł 113 §  1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy brzmiący “Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.” W przypadku, gdy nie toczy się sprawa o rozwód wniosek o ustalenie kontaktów składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, a w przypadku rozwodu kwestia kontaktów jest częścią postępowania przed sądem okręgowym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. 

opieka nad dzieckiem rzadko przypada ojcu

Wniosek do sądu warto opisać w sposób dość przejrzysty. Najczęstszym rozwiązaniem jest to ustalenie kontaktów w weekendy. Od piątku (soboty) do niedzieli. Zazwyczaj co drugi weekend. Rodzic nie jest jednak ograniczony w tym temacie, a zdarzają się kontakty w jeden z dni tygodnia po zajęciach w przedszkolu czy szkole wraz z noclegiem czy same popołudnia. Składając wniosek warto pamiętać o wakacjach, feriach czy świętach, a także o zabezpieczeniu kontaktów na czas postępowania ponieważ ono w polskich sądach jest obecnie długie.

Więcej informacji na temat prawa również na naszym profilu na facebooku.

Przy związkach nieformalnych możliwe jest, że sąd nigdy nie będzie orzekał o kontaktach, a wszystko będzie oparte na wspólnych, często niepisanych, ustaleniach rodziców dziecka. Takie rozwiązanie zdarza się także w postępowaniach rozwodowych bądź o separację. Można nawet napisać z praktyki, że takie ustalenia są bardziej szanowane przez rodziców, bo odgórne ustalenia sądu narzucone postanowieniem sędziego czasami w żaden sposób nie rozwiązują problemu, a dodatkowo je potęgują. Orzeczenie jest bowiem próbą wyważenia interesu obojga rodziców, a to oznacza brak zadowolenia obojga stron sporu.

kontakty z dzieckiem w postępowaniu rozwodowym

Drogą do realizacji orzeczenia sądu dotyczące spotkań jednego z rodziców z dzieckiem jest czasami zastosowanie groźby nałożenia sankcji finansowej na podstawie art. 598¹⁵ § 1 ustawy kodeks postępowania cywilnego „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku„.

Co powinien zawierać wniosek o nałożenie sankcji finansowych.

Wniosek w tej sprawie także składa się do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich. Warto pamiętać, że należy przedstawić dowody na uniemożliwienie przez rodzica sprawującego opiekę kontaktów przez drugiego rodzica. Mogą być to smsy, nagrania telefoniczne czy notatki służbowe policji sporządzone w związku ze zgłoszeniem niemożliwości spotkania z dzieckiem (dziećmi). Wniosek nie jest zwolniony z opłaty wynoszącej 100 złotych. Jako uczestnika wskazuje się drugiego rodzica.

https://www.facebook.com/poradyradcypl

kredyt we frankach

Zdarzają się sytuacje, gdy o kontakty z dzieckiem występują dziadkowie. Nie jest to częste w polskich sądach, ale przy niewielkich kontaktach jednego z rodziców z dzieckiem kontakty z dziadków z wnukiem (wnukami) praktycznie znikają. Stąd czasami trzeba je zapewnić na drodze sądowej.

Masz więcej pytań. Chciałbyś/Chciałabyś uzyskać pomoc prawną skontaktuj się z naszą kancelarią