- Strona główna » Kontakty z dzieckiem, czyli ważna kwestia postępowania rozwodowego

Kontakty z dzieckiem, czyli ważna kwestia postępowania rozwodowego

kontakty z dzieckiem

Decyzja o rozwodzie nie oznacza, że za kilkanaście sekund, minut czy nawet dni będziemy znowu “wolni”. Nie oznacza tego nawet wyprowadzka z domu wspólnie zajmowanego z małżonkiem, a może oznaczać ona wręcz naszą winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Przed decyzją o rozwodzie warto przemyśleć kilka spraw. Na początek zajmijmy się tematem kontaktów z dzieckiem po rozstaniu.

kontakty z dzieckiem

radca prawnyWielu ojców nadal uważa, że dzieci po rozwodzie powinny pozostać przy matce. Przyszłej, byłej małżonce. Nie interesuje ich nie tylko codzienna opieka nad dziećmi (o niej napiszę w jednym z następnych artykułów). Nie chcą także kontaktów, które gwarantuje im nie tylko kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej “krio”), a dokładnie art. 113 krio, ale także orzecznictwo polskich sądów (Powierzenie jednemu z rodziców w wyroku rozwodowym lub w wyroku unieważniającym małżeństwo wykonywania władzy rodzicielskiej nie pozbawia drugiego z rodziców prawa do osobistego kontaktowania się z dzieckiem. Stąd wyraźne określenie tego uprawnienia w wyroku jest zbędne. Wyłączenie lub ograniczenie osobistej styczności rodziców z ich dzieckiem może być orzeczone jedynie w przypadku pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej lub ograniczenia tej władzy, a nie w przypadku powierzenia jej w wyroku rozwodowym lub w wyroku unieważniającym małżeństwo jednemu z rodziców. – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1980 r., sygn.  II CR 277/80) oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  (Wzajemne cieszenie się swoim towarzystwem przez rodzica i dziecko stanowi podstawowy element „życia rodzinnego” w rozumieniu art. 8 Konwencji (…) – patrz Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 lutego 2017 r. znak 28768/12), który gwarantuje prawa kontaktu z wnukami nawet dziadkom (patrz: orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 czerwca 1988 roku – sygn. akt III CZP 42/88). Nie powinni jednak zapominać o kontaktach z dzieckiem.

radca prawnyOgraniczyć czy zakazać kontaktu ojcu z dzieckiem (dziećmi) może jedynie sąd na podstawie orzeczenia mającego podstawę, odpowiednio w art.  1132 krio oraz w art.  113krio. Przesłanką do ograniczenia kontaktu z dzieckiem (dziećmi) z art.  1132 krio jest “dobro dziecka”. Ograniczenie może przybrać różną formę. Od zakazu spotkań z dzieckiem przez zabieranie poza miejsce stałego zamieszkania, aż do zakazu kontaktu na odległość. Walczyć o realizację zabezpieczonych kontaktów z dzieckiem (dziećmi) pomagają przepisy kodeksu postępowania cywilnego (dalej “kpc”), w tym art. 59815  kpc dotycząca sankcji pieniężnej za naruszenie obowiązku w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Postępowanie na podstawie  art. 59815  kpc toczy się przed sądem rejonowym właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek składa osoba, która uważa, że naruszono obowiązki ustalone w temacie kontaktów rodzica z dzieckiem. Jest to zatem broń obustronna, ponieważ o nałożenie kary pieniężnej może wnieść również osoba stale opiekująca się dzieckiem, niezadowolona z niezgłaszania się drugiego rodzica na ustanowione kontakty. Jednakże najczęściej takie wnioski składane są przez ojców, którzy mają utrudnione kontakty z dzieckiem. Istnieją także organizacje specjalizujące się w obronie praw ojców. Jednym z takich stowarzyszeń jest Stołeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, które nie tylko wspiera poprzez swoje struktury, ale pomaga w znalezieniu odpowiednich środków potrzebnych w konfliktach w tym zakresie. W przypadku kłopotów w toku postępowania rozwodowego warto skontaktować się ze stowarzyszeniem i porozmawiać jakie działania można czy warto przedsięwziąć. Na pewno nie warto działać poza prawem, ponieważ wszelkie takie działania, propagowane przez niektóre inne organizacje walczące o prawa ojca, szkodzą nie tylko walczącemu rodzicowi, ale także dziecku, które znajduje się w środku konfliktu między rodzicami, którzy powinni je kochać. Stołeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca posiada także między innymi możliwość współpracy z licencjonowanym detektywem, aby pomóc w obronie kontaktów z dzieckiem.

radca prawnyWracając do tematu należy zauważyć, że niestety myśl o odcięciu się od obowiązków rodzicielskich czasami pojawia się w męskich (a czasem także w damskich) głowach. Taki rodzic nie tylko przestaje się kontaktować się z dzieckiem (dziećmi), ale również zaprzestaje płacić alimenty czy kompletnie zaprzestaje interesować się najważniejszymi kwestiami w życiu dziecka. Jakie kroki można wówczas podjąć opiszę w kolejnym artykule.